Amsterdam Hotel

Sofia, Geo Milev
37 Prof. Dr. Georgi Pavlov Str.

Restaurant
0882 44 30 00
Hotel
02 400 33 02
0882 98 90 98
info@amsterdam.bg